Virtuální nástěnka

Sběrné dvory – uložení komunálního odpadu zdarma

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy odpadů:

· objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)

· suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma

· dřevěný odpad, kovový odpad

· odpad z údržby zeleně

· papír, sklo, plasty, nápojové kartony

· nebezpečné složky komunálního odpadu (zářivky, léky, oleje, chemikálie…)

· pneumatiky - 25 Kč za kus

· vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače…)

Jsou k dispozici pro občany hlavního města zdarma – nutnost prokázat trvalý pobyt v Praze – např. občanským průkazem. Vjezd vozidel max.do 3,5 t.

Otevírací doba všech SD:

Po - Pá 8.30 - 18.00 hod. v zimním čase do 17.00 hod

So 8.30 - 15.00 hod.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Voctářova, Praha 8 – Libeň
tel: 266 00 72 99, 731 90 96 53

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice, tel: 281 92 49 59

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany
tel: 284 09 85 81

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje
tel: 272 70 09 52, 777 30 12 01 

DOMOVNÍ ŘÁD

Článek l

Úvodní ustanoveni

Dům je ve správě Společenství pro dům Jablonecká 698-711, Prosek (dále jen „správce“). Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domu. Vzájemná práva a povinnosti mezi správcem a uživateli jsou stanoveny občanským zákoníkem, nájemní smlouvou, případně stanovami správce.

Článek 2

Základní pojmy

l. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské, zájmové, společenské činnosti, garáže a ateliéry). Nebytovými prostorami nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.

3. Poslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.).

4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavni svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, výtahy, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény a to i když jsou mimo dům.

5. Užíváním bytu se pro potřeby domovního řádu rozumí bydlení na základě nájemní smlouvy nebo vlastnického práva k bytu.

6. Uživatel bytu se rozumí vlastník bytu nebo jeho nájemce, přičemž domovní řád se vztahuje vedle uživatele i na osoby žijící s ním ve společné domácnosti, podnájemníky, nájemníky případné návštěvy těchto osob a uživatele nebytových prostor.

Článek 3

Práva a povinnosti z užívání bytu

1. Uživatelé jsou povinni řádně užívat byt, společné prostory a zařízeni domu a vytvářet podmínky k tomuto užívání. Přitom se řídí především obecně závaznými předpisy a tímto domovním řádem.

2. Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních bytů, případně nemovitosti jako celku, je uživatel povinen na předchozí vyzvání umožnit správci přistup do bytu za účelem zjištění jeho technického stavu, instalace a údržby zařízení pro měření tepla a vody v bytě a umožnit odečet naměřených hodnot.

3. Ve výjimečných případech ohrožení života, zdraví osob nebo majetku bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu uživatele. O tomto zásahu vyrozumí správce neprodleně uživatele a pořídí o zásahu písemný protokol.

4. V zájmu předcházení násilnému otevření jednotky z důvodu havárie apod. se doporučuje uživateli, aby předal správci kontaktní údaje na sebe, popř. jiné osoby, které mohou v případě déle trvající nepřítomnosti zajistit možnost zpřístupnění bytu.

5. Uživatel bytu se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmi nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.

Článek 4

Požární ochrana

1. Každý uživatel je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek: při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost.

Článek 5

Držení domácích zvířat

1. Uživatel nese plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v bytě držena. Je současně povinen dbát, aby držením zvířat

nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních uživatelů a byla dodržována čistota v domě a jeho nejbližším okolí.

2. Majitelé zvířat zodpovídají za to, že chování těchto zvířat není a na obtíž ostatním uživatelům domu, zvláště v době nočního klidu (viz Článek 11).

Článek 6

Užívání společných částí domu

1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určením tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě. Umísťování předmětů nepatřících k vybavení domu není povoleno.

2. Uživatelé bytů jsou povinni zejména:

- neomezovat přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení CO,

- neukládat do únikových cest předměty bránící případné evakuaci osob

- neukládat v domě látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a neužívat otevřený oheň,

- zabezpečit, aby uložené věci nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

3. Ve společných částech domu (zejména ve výtahu) je zakázáno kouřit.

Článek 7

Společné úložné prostory v přízemí

Společné úložné prostory v přízemí slouží k odložení věcí, které vlastníci používají, ale vzhledem k jejich velikosti je obtížné je uložit v bytech (zejména kola, kočárky apod.). Dále je možné do těchto prostor dočasně uložit věci, které uživatelé hodlají v nejbližší možné době přemístit jinam (např. během stěhování).

Článek 8

Vyvěšováni a vykládání věcí

1. Uživatel bytu nesmi bez řádného povolení umísťovat na vnější konstrukce např. balkónů, lodžií a oken, na fasádu, střechu anténní stožár jakékoli zařízení a předměty.

2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny

proti pádu. Při jejich zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

Článek 9

Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Uživatel a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek a čistotu a chránit společné části domu před jejich poškozováním a vandalismem.

2. Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze mimo objekt a na místech k tomu určených.

Článek 10

Klíče od společných částí domu

Klíče od společných prostorů a zařízení domu, včetně těch prostorů, kde jsou umístěny hlavní uzávěry plynu, vody apod. jsou uloženy na určeném místě podle rozhodnutí Výboru. V případě havárie je Výbor povinen zajistit přístup k těmto klíčům.

Článek 11

Klid v domě

1. Uživatelé jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele (viz Článek 3, odst.5)

2. Uživatelé jsou povinni dodržovat noční klid v době od 22 hod

do 6 hod.

3. Klid v domě jsou povinni dodržovat i uživatelé nebytových prostor.

4. Stavební práce (rekonstrukce jádra apod.) v bytech je možné vykonávat pouze v pracovní dny od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 17:00. V neděli se hlučné stavební práce zakazují.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních a obecně závazných předpisů. Domovní řád byl schválen Výborem Společenství dne 2.11.2011 s účinností od 15. 11. 2011.

 

Důležitá telefonní čísla

Městská policie : 156

Policie ČR, Hasiči, Záchranná služba : 112

Výtahy : Výtahy a eskalátory servis, s.r.o. 722 515 292

Sklenářství Hulan 233 543 686

Elektro –  pan Sedlák Jiří 602 955 483

Voda, plyn, topení – pan Sedlák Jiří 603 747 458, 736 778 092

Revize a opravy plynu Říšský 602 253 206

Revize plynu Kurzweil 606 316 995, 774 785 812

Deratizace, dezinsekce firma Parkan 602 325 681

Zámečnictví Gold Key (nonstop) 602 290 290

Hydranty BMH Servis 283 920 045, 603 245 325

Ejektory otvírání 266 753 850

Pražská teplárenská, a.s. (dispečink) 266 753 850

Pražské vodovody a kanalizace a.s.    840 111 112, 267 312 913

 

Kontakty na Společenství pro dům Jablonecká 698-711, Prosek

Domovník - technický správce : paní Věra Šindelářová - 725 901 051

Kontaktní email na Výbor : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní email na Kontrolní komisi : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář SVJ (Jablonecká 704/22) je otevřena každé Pondělí 19:00 – 20:00