DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO VLASTNÍKY K AKCI „VÝMĚNA STOUP. ROZVODŮ STUDENÉ A TEPLÉ VODY“

 

Ve vlastním zájmu zpřístupněte prosím své byty v uvedených termínech.

 Výměna půjde provést bez zásahů do stěny šachty tam, kde je ponechán vstupní otvor do šachty o rozměrech min. 50x60cm.

 Ti, kteří neumožní přístup do bytu a provedení výměny rozvodů vody budou plně odpovědní za vícenáklady, které tím SVJ vzniknou.

Doporučujeme všem, aby respektovali návrh firmy FA: JANPE s.r.o. na výměnu přestárlých součástí rozvodů vody za bytovými vodoměry. Např. roháčky pod umyvadly, hadičky k nádržím WC apod. Tyto výměny budou prováděny na náklady vlastníka.

Jakékoli komplikace nebo nestandardní situace na výstupech vody (baterie, napouštěcí ventily WC) neprodleně oznamte stavbyvedoucímu panu Klášterkovi na tel : 602 252 114

 

Věříme, že díky spolupráci všech zainteresovaných dojde ke zdárnému provedení celé akce.

 

Za to Vám předem děkujeme.